Integritetspolicy för Emere AB, org.nr 556782-4544

Emere AB arbetar enligt gällande lagar och regler och värnar om Din trygghet och integritet som kund och besökare hos oss. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679.

Policyn gäller när du i din yrkesroll ingår ett avtal med Emere AB enligt våra köpvillkor, vid all kontakt med Emere. Detta innefattar besök på vår hemsida, i kontakt med vår kundtjänst, när Du mailar till oss eller när du besöker oss i showrummet. 
 
Vilka uppgifter vi behandlar
När du är i kontakt med oss på Emere kan vi komma att samla in uppgifter om Dig. Följande uppgifter kan komma att behandlas:

 • Identitetsuppgifter - namn
 • Kontaktuppgifter - adress, telefonnummer, e-post
 • Organisationsnummer
 • Betalinformation
 • Kundnummer
 • Kreditupplysning
 • Orderhistorik

Det är endast de uppgifter Du själv registrerar eller uppger som vi samlar in och lagrar.

Varför vi behandlar Dina uppgifter
Vi behandlar Dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig som kund, tillhandahålla en god service, hantera reklamationer, garantiärenden och för att upprätthålla en kontakt till dig.
Vi kan också använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden till dig.

 • Namn, adress, telefonnummer – krävs för att kunna hantera och leverera ordrar, tillhandahålla en service gällande exempelvis reklamationer och andra frågor, samt upprätthålla en kontakt och för att kunna erbjuda en personlig service.
 • E-post – krävs för att kunna hantera och leverera Din order, i marknadsföringssyfte samt för att upprätthålla en kontakt. I varje mail med erbjudanden från Emere AB finns information om hur du enkelt kan avregistrera sig från framtida erbjudanden.
 • Kreditupplysning – kan förekomma för betalning av en order med betalsätt faktura
 • Orderhistorik – sparas för att kunna tillhandahålla en service gällande till exempel reklamationer eller garantiärenden, samt som service till Dig som kund. 

Hur länge lagrar vi Dina uppgifter?
De insamlade företagsuppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra åtaganden och fullfölja vårt avtal med dig som registrerad. För att vi ska kunna tillhandahålla en service och vårda en god kund- och leverantörsrelation sparar Emere uppgifterna enligt bokförings- och skattelagstiftningen i 7 år efter det att du senast genomförde ett köp eller avtal med oss. 
Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.
Vi sparar även uppgifter för reklamationsrätten enligt konsumentköplagen samt våra garantitider.
När våra rättsliga förpliktelser är uppfyllda raderas alla uppgifter.

 

 • Kreditupplysningsinformation - baserat på kreditupplysningen lagras en kundlimit i maximalt 7 år
 • Mailkonversationer - beroende på mailets innehåll och känslighet gällande företagsuppgifter så sparas mailkonversationer i maximalt 3 år 
 • Personuppgifter i yrkesrollen - inaktuella personuppgifter på företagskunder samt leverantörer gallras årligen, såvida Du inte vill bli borttagen tidigare

Var lagras och behandlas Dina personuppgifter?
Emere strävar efter att alltid lagra och behandla Dina uppgifter inom EU/EES. Vi använder oss av Google Analytics som analysverktyg på vår hemsida. Google Analytics använder cookies och information som kommer från dessa cookies förs över till Google i USA och lagras där, dock har vi anonymiserat dessa uppgifter.


Hur skyddar vi Dina uppgifter?
Emere värnar om dig som registrerad, din integritet och att skydda dina uppgifter så att du alltid kan känna dig trygg hos oss. Vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulation, stöld och obehörig åtkomst av uppgifterna. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till dina uppgifter och deras hantering av dessa är noggrant reglerad. För att följa aktuell lagstiftning samt utveckling på området arbetar vi löpande med att uppdatera våra system och säkerhetsrutiner, allt för att skydda dina uppgifter.

Samarbetspartners vi eventuellt delar Dina uppgifter med
Emere kan komma att överföra eller dela Dina uppgifter med utvalda samarbetspartners, så kallade personuppgiftsbiträden. Biträdena behandlar endast uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina uppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de, för vilka vi har samlat in informationen. Biträdet får endast tillgång till de uppgifter som är relevanta för dem att ha baserat på deras uppdrag. Följande typer av företag kan vi komma att dela Dina uppgifter med: 

 • Kreditupplysningsföretag
  I syfte att bedöma kreditvärdighet för ditt företag. Vi kan också dela uppgifterna med dem i syfte att inte ingå avtal med minderåriga.
 • Transportföretag
  Emere delar dina uppgifter med logistik- och transportföretag i syfte att kunna leverera ordrar eller andra försändelser.
 • Leverantörer
  I vissa fall, exempelvis för att kunna hantera en reklamation på en vara eller om varan ska skickas direkt från vår leverantör till kund kan Emere komma att dela dina uppgifter med berörd leverantör.
 • Myndigheter
  Emere kan komma att dela nödvändig information med olika myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten om vi enligt lag är skyldiga att göra det. 

Vad vi inte kommer göra med Dina uppgifter?
Vi kommer inte hantera Dina uppgifter på sätt som strider mot Dataskyddsförordningen.
Vi kommer inte sälja vidare Dina uppgifter till tredje part. 

Rättigheter
Som registrerad har du rätt att få tillgång till dina uppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter eller önska att dina uppgifter raderas.

Tillgång till Uppgifter
Du har rätt att när som helst begära ut ett registerutdrag från oss, 1 gång/år är detta kostnadsfritt. Utdraget ska innehålla information om alla uppgifter vi hanterar om Dig just nu, syftet med varför vi har dem, vilken typ av behandling vi utför, på vilken rättslig grund vi utför behandlingen, hur länge vi ska lagra uppgifterna och eventuell delning med tredje part. Begäran om utdrag görs skriftligt till oss, bifoga kundnummer, e-postadress, namnteckning samt kopia på ID-handling. Utdraget skickas hem till folkbokföringsadressen inom 60 dagar från att Emere mottagit begäran.

 • Rättelse
  Du som registrerad har alltid rätt att kräva rättning eller komplettering av felaktig data vi har registrerad hos oss. Detta gör Du genom att meddela oss per telefon eller mail. Radering/begränsning av behandling
  Du har också rätt att önska att Dina uppgifter raderas ur våra system om de inte längre krävs för de ändamål de blev insamlade för, alternativt begränsa dina uppgifter mot viss typ av behandling. Det kan dock finnas andra rättsliga förpliktelser för oss att behålla dina uppgifter. Så fort dessa förpliktelser upphört så raderas dina uppgifter, under tiden blockeras de från att användas i andra syften än att uppfylla förpliktelserna. Önskar du begränsning av Dina uppgifter, vänligen kontakta oss. Begäran om radering av uppgifter görs skriftligt till oss, bifoga kundnummer, namn, kompletta adressuppgifter inklusive e-postadress och telefonnummer, namnteckning samt kopia på ID-handling.

Anmälan/klagomål
Om Du anser att vi hanterar Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, kontaktuppgifter till oss samt Datainspektionen finns längst ner i denna policy.

Cookies
När Du besöker emere.se kan cookies och liknande spårningstekniker användas i syfte att lära oss mer om dig som användare och dina aktiviteter på hemsidan. Detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra sidan så att du får ett smidigare besök hos oss. 

Kontakta Oss
Eftersom vi tar Din säkerhet på största allvar och aktivt arbetar för att följa Dataskyddsförordningen har vi utsett ett Dataskyddsombud hos oss DPO (Data Protection Officer) marie@emere.se. Dataskyddsombudets uppgift är att se till att Emere AB med dess personal följer förordningen, ombudet är också kontaktperson för Datainspektionen samt för dig som registrerad om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling.

Policyn träder i kraft 2018-05-25 och kan komma att uppdateras löpande. 
Integritetspolicyn är senast uppdaterad 2018-05-22

Tillagd i varukorgen