Påverkande faktorer i fallsituationer

  • Fallets längd
  • Kroppsvikten hos personen som faller
  • Utrustningens förmåga att ta upp belastningen
  • Utrustningens yta och placering på kroppen
  • Kraftens riktning i kroppen

 

 

Beräkning av frihöjd

Vid arbete med falldämpare beräknar

du frihöjden så här:

  • Linans längd 2 m
  • Utlöst falldämpare 1,75 m

  • Användarens längd 2 m
  • Säkerhetsmarginal 1 m

  • Frihöjd 6,75 m

 Användning av fallblock (SRL) minskar fallängden betydligt.

Undvik pendelsvängning

Förankringspunkten ska så långt det är möjligt placeras vertikalt
ovanför användaren. Användaren bör inte förflytta sig bort från
förankringspunkten i en större vinkel än 30 grader, eftersom det
då finns en risk för pendelsvängning, vilket kan skada användaren
allvarligt.

Granskning och inspektion

Fallskyddsutrustning ska granskas och kontrolleras regelmässigt av en kompetent person
som har utbildats av tillverkaren eller en godkänd företrädare för tillverkaren.
Granskning ska utföras minst var 12:e månad. Observera att tätare granskningar kan vara nödvändiga
i vissa branscher, t.ex. kemisk industri eller liknande.

Inspektionen och kontrollen bör som minst omfatta följande åtgärder: 

Hållbarhet

Olika tillverkare rekommenderar olika livslängd för fallskyddsutrustning. Våra tillverkare rekommenderar
att utrustning som vi i vardagligt tal kallar mjuk utrustning (selar, falldämpare, livlinor, minifallblock
med extern falldämpare osv.) har en maximal livslängd på 10 år från tillverkningsdatumet, förutsatt att
obligatoriska inspektioner genomförs och utrustningen godkänns. Fallskyddsutrustning av metall
(fallblock och karbiner) har ingen begränsad livslängd, eftersom livslängden i teorin är evig. Produkten kan
fortsätta användas oavsett ålder om den godkänns vid den årliga inspektionen.

Underhåll och skötsel

Om fallskyddsutrustning har utsatts för fall eller andra skador ska den tas ur bruk. Det ska utvärderas huruvida den ska repareras eller kasseras. Fallskyddsutrustning ska likaså rengöras enligt tillverkarens anvisningar. Det rekommenderas att fallskyddsutrustning förvaras i ett mörkt, torrt och väl ventilerat rum. 

Utbildning

Medarbetare som använder fallskyddsutrustning behöver utbildning om hur utrustningen ska användas, kopplas och justeras. Användaren ska vara bekant med riskerna vid felaktig användning samt med hur fallskyddsutrustningen sköts och underhålls. Praktiska övningar bör alltid ingå som en viktig del av utbildningen.
Användaren ska också göras uppmärksam på riskerna vid arbete i miljöer där det finns risk för fall samt själv vara lämpad för arbetet, som kan vara mycket fysiskt ansträngande.

EN Standarder för fallskyddsutrustning

EN 341

Nedsänkningsutrustning

EN 355

Falldämpare

EN 363

Fallskyddssystem

EN 353-1

Glidlås för fast förankringslina och skenor

EN 358

Stödutrustning

EN 364

Provningsmetoder

EN 353-2

Glidlås för temporär förankringslina

EN 360

Säkerhetsblock

EN 365

Märkning och bruksanvisningar

EN 354

Säkerhetslinor

EN 361

Helselar

EN 795

Förankringsutrustning

EN 362

Kopplingsanordningar

EN 1496

Lyftanordningar för räddningsändamål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillagd i varukorgen